31 Μαρ 2009

Μας δουλεύουν ή πλάκα κάνουν???


Δράση τώρα για μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που θα διαχειριστεί τα προβλήματα και θα χαράξει το μέλλον της χώρας, ζήτησε ο Κώστας Σημίτης από τα μέλη και στελέχη του Κινήματος που κατέκλυσαν το βράδυ το κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» για να ακούσουν την ομιλία του. (απόπασμα από άρθρο της Ελευθεροτυπίας 30-3-09)

ΔΑΚΕ Χαλκ: Η ΧΑΡΑΞΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ?

1)Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
2)TOR-M 1 (Εξοπλιστικά προγράμματα)
3)ΦΙΑΣΚΟ ΙΜΙΩΝ - ΙΜΙΑ 1999 (Σημίτης Κων/νος:Ευχαριστώ την Αμερική)
4)Siemens
5)Προδοσία Αμπτουλάχ Οτσαλάν
6)Υπόθεση Πάχτα (Χαλκιδική)

Εμείς στη ΔΑΚΕ δεν ξεχνάμε τα φοιτητικά μας χρόνια στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ..

Προεκλογικό βίντεο του 1999, 25 Χρόνια ΔΑΠ - ΝΔΦΚ

30 Μαρ 2009

Το έκρυψαν το << κορμί >> πατριώτη......!!!

<<Πληροφόρηση και θέση μετά την απόφαση του Δ.Ε.Κ. για τα όρια ηλικίας μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων>>

Αθήνα 27/3/2009
Ανακοινώθηκε χθες 26/03/2009 η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας με θέμα: «Παράβαση κράτους – μέλους – κοινωνική πολιτική – άρθρο 141 ΕΚ – ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων – εθνικό σύστημα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων – διαφορετική μεταχείριση ως προς την ηλικία συνταξιοδοτήσεως και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία – δικαιολογητικός λόγος – δεν υφίσταται».
Υπόθεση C 559/07 Απόφαση :
1.- Η Ελληνική Δημοκρατία, διατηρώντας σε ισχύ τις διατάξεις που προβλέπουν διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων ως προς την ηλικία συνταξιοδοτήσεως και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία βάσει του Ελληνικού Κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων, που θεσπίστηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 166/2000, της 3ης Ιουλίου 2000, ως αυτό είχε κατά τον κρίσιμο χρόνο των πραγματικών περιστατικών της υπό κρίση υποθέσεως, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 141 Ε.Κ.
2.- Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (τμήμα έκτο) την 28η Οκτωβρίου 1999 κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας
-Υπόθεση C 187/98 με θέμα:
«Παράβαση κράτους μέλους – άρθρο 119 της Συνθήκης Ε.Κ. (τα άρθρα 117 έως 120 της Συνθήκης Ε.Κ. αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 136 Ε.Κ. έως 113 Ε.Κ.).
Οδηγίες 75/117/ΕΟΚ και 79/7/ΕΟΚ, ισότητα αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών – επιδόματα οικογενειακών βαρών και γάμου – συντάξεις γήρατος – υπολογισμός – μη αναδρομή κατάργηση των προϋποθέσεων που δημιουργούν δυσμενείς διακρίσεις».
Απόφαση :
1.- Η Ελληνική Δημοκρατία, μη καταργώντας αναδρομικώς από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος στην Ελλάδα των άρθρων 119 της Συνθήκης Ε.Κ. (τα άρθρα 117 έως 120 της Συνθήκης Ε.Κ. αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 136 Ε.Κ. έως 143 Ε.Κ./ 3 της οδηγίας 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών, και 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως, ρυθμίσεις οι οποίες, όσον αφορά τη χορήγηση στους μισθωτούς επιδομάτων οικογενειακών βαρών ή επιδόματος γάμου, τα οποία λαμβάνονται υπόψη, για τον καθορισμό του ύψους των συντάξιμων αποδοχών, θέτουν για τις έγγαμες εργαζόμενες ειδικές προϋποθέσεις που δεν θέτουν για τους άρρενες εγγάμους εργαζομένους, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις πιο πάνω διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.
2.- Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.
Στο σκεπτικό και των δύο αποφάσεων αναφέρεται ακριβώς το ίδιο κείμενο ως εξής :
«Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 2, του κανονισμού διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος (Ελληνική Δημοκρατία) καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου.
Δεδομένου ότι η Επιτροπή ζήτησε την καταδίκη της Ελληνικής Δημοκρατίας και η τελευταία ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα.
Από τις δύο παραπάνω αποφάσεις φαίνεται καθαρά ότι η χώρα μας παραπέμφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για θέματα που αφορούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών στην κοινωνική ασφάλιση, τις αμοιβές, τις συντάξεις κλπ.»
Και τις δύο φορές η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν καταδικαστική για τη χώρα μας.
Στην απόφαση του 1999 ήταν άλλη Κυβέρνηση που φρόντισε επιμελώς να αποσιωπηθεί το θέμα με τις ηγεσίες των συνδικάτων – που προφανώς γνώριζαν - να συνεισφέρουν στην απόκρυψη.
Στην τωρινή απόφαση 2009, ακόμη και αυτοί που διαχειρίστηκαν και έχασαν την πρώτη απόφαση πήραν θέση κατήγορου και τιμωρού δηλώνοντας έκπληκτοι και προδομένοι!!!
Όσο για τους συναδέλφους στις ηγεσίες των παρατάξεων, επικεντρώνουν την οργή τους, καταφανέστατα για ωφελιμιστικούς, κομματικούς και παραταξιακούς σκοπούς και όχι για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε όσα υπάρχει δυνατότητα και πως θα διαχειριστούμε τα υπόλοιπα με τις λιγότερο δυσμενείς συνέπειες.
Προτείνουμε :
Να καλέσουμε τους αρμόδιους Υπουργούς σε συνεννόηση και συνεργασία προκειμένου να διασφαλίσουμε τα παρακάτω:
i. Να αφήσουμε όσες ρυθμίσεις περισσότερες μπορούμε έξω από την προσαρμογή στην απόφαση του Δικαστηρίου.
ii. Όσες περιπτώσεις υποχρεωτικά ενταχθούν στα πλαίσια της δικαστικής απόφασης να απαιτήσουμε την προσαρμογή τους σε βάθος χρόνου. Τουλάχιστον μετά το 2013.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όσες έχουν ισχυρό κοινωνικό περιεχόμενο να παραμείνουν ευνοϊκές με τη δυνατότητα της χρησιμοποίησής τους και από τους άνδρες.
iii. Όσες συναδέλφισσες έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οποτεδήποτε αυτές αποφασίσουν με ρητή νομοθετική δέσμευση, ότι δεν πρόκειται να ανατραπεί ποτέ αυτό τους το κατοχυρωμένο δικαίωμα, εξάλλου η ελληνική δικαιοσύνη έχει αποφανθεί επ’ αυτού και μάλιστα έχει χαρακτηρίσει αντισυνταγματική οποιαδήποτε νεότερη ρύθμιση νομοθετική επιχειρήσει να ανατρέψει κατοχυρωμένο δικαίωμα για σύνταξη.
Πιστεύουμε ότι σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο με την οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει επικίνδυνα και τα ασφαλιστικά συστήματα όλων των χωρών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει αποδεκτά τα παραπάνω αιτήματα.
ΠΗΓΗ: ΔΑΚΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

<<Εισοδηματική Πολιτική 2009>>

Επί 15 συνεχή έτη οι Δημόσιοι Υπάλληλοι αποδυναμώνονται οικονομικά.
Το είδος των οικονομικών παροχών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για τους εργαζόμενους στις Δημόσιες Υπηρεσίες, δείχνει καθαρά πως οι «ειδικοί» και «φωτισμένοι» συνεργάτες των Υπουργών , τα γνωστά “golden boys” εφεύραν τον τρόπο να δικαιολογήσουν το ρόλο και τη θέση τους και ακόμη περισσότερο τις παχυλές αμοιβές τους, προκαλώντας κοινωνική αναστάτωση με το να επιχειρούν να δημιουργήσουν αντιπαλότητα και συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων, πολιτική στρέβλωση της πραγματικότητας και οικονομική αιμορραγία στους μισθούς, τις συντάξεις, την περίθαλψη και την επικουρική ασφάλιση.
Τα θύματα αυτής της οικονομικής πολιτικής είναι πρώτον, η εισοδηματική πολιτική που μεθοδευμένα αλλά βάναυσα καταργείται, δεύτερον ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομίας που εκτιμούμε ότι παραπλανήθηκε, αφού εμπιστεύτηκε τις εισηγήσεις των περίεργων «φωτισμένων» συνεργατών του Υπουργείου του και τρίτον οι εργαζόμενοι οι οποίοι απαντούν καθαρά και δυνατά με ένα μεγάλο ΟΧΙ γιατί δεν δέχονται ότι οι εργαζόμενοι των 1.700 ευρώ μικτά και καθαρά περίπου στα 1.200 ευρώ είναι προνομιούχοι και άρα δεν χρειάζονται καμιά υποστήριξη κατά της ακρίβειας, δεν δέχονται να καταργηθεί η εισοδηματική πολιτική, γιατί αυτό αποδυναμώνει τους μισθούς τους, τις συντάξεις τους, τον ΟΠΑΔ και τα Ταμεία της Επικουρικής Ασφάλισης.
Καλούμε τον κύριο Υπουργό να πάρει πίσω αυτό που παρουσίασε ως οικονομικές παροχές για τους εργαζόμενους του Δημοσίου και στα πλαίσια της δυνατότητας της εθνικής οικονομίας να δώσει αυξήσεις δια της εισοδηματικής πολιτικής με ιδιαίτερη ενίσχυση των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων προκειμένου να μπορούν, τουλάχιστον, να αντιμετωπίσουν το κόστος του τιμάριθμου και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Πιστεύουμε ότι η αναγνώριση μιας λάθος πολιτικής απόφασης και η διόρθωσή της με μια νέα σωστή και αποδεκτή είναι πολιτική γενναιότητα και εκτιμούμε ότι η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα του κ. Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μας κάνει να ελπίζουμε σε ανάκληση και σε νέα απόφαση.
ΠΗΓΗ: ΔΑΚΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

27 Μαρ 2009

Δεν το κάνουν γι' αυτούς ..... αλλά για τη φουκαριάρα την παράταξή τους. (Χωρίς σχόλια)!!

(Σχετική ανάρτηση στο blog με τον τίτλο:<<Υπάρχουν κουκουλοφόροι στο συνδικαλισμό>>???

25 Μαρ 2009

Καραμπινάτο ψέμα και σκαστή λασπολογία της ΠΑΣΚ!!! Άξιος ο τίτλος τους: {Εργολάβοι λάσπης}!!!

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ ΣΚΑΣΤΗ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚ!!!
Η ΠΑΣΚ καταγγέλλει τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κο Καλτσά Ιωάννη ότι τάχα έκανε ρουσφετολογική διαχείριση με τους επιτηρητές του ΑΣΕΠ.
Δηλαδή:
Δεν έστειλε έγγραφο στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Εύβοιας με το οποίο να ζητάει επιτηρητές από εκπ/κούς της Πρωτοβάθμιας, με σκοπό να <<βάλει>> <<ημέτερους>> στα κρυφά.
Σας ενημερώνουμε ότι την ευθύνη για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ την έχει η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης η οποία δεν ενημέρωσε την Π/θμια και ειδικά τον Κο Καλτσά με επίσημο έγγραφο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
1)ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚ
2)ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ.
3)ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ.
Με λίγα λόγια, η παράταξη της ΠΑΣΚ αποδίδει ευθύνες στην Πρωτοβάθμια, ενώ τα τρία μέλη τους (ΠΑΣΚ) στο Δ.Σ. του συλλόγου αποδίδουν ευθύνες στην Δευτεροβάθμια!!!! <<Άλλα λένε εδώ και άλλα λένε εκεί>>!
Δεν μοιάζουν οι δύο ανακοινώσεις??? Η ανακοίνωση της ΔΑΚΕ με εκείνη του Συλλόγου???Δείτε τώρα τι λένε οι ΠΑΣΚΙΤΕΣ στην καταγγελία τους!!
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΞΙΟΣ Ο <<ΤΙΤΛΟΣ>> ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΟΘΕΙ :<<ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΛΑΣΠΗΣ>>!!!

<<ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Η ΔΑΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΚΥΣΠΕ>> !!!

5-11-2008

Η ΔΑΚΕ Π.Ε. Εύβοιας στις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΠΕ αναδείχθηκε ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ !!! μετά από πάρα πολλά χρόνια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΔΑΚΕ: 542
ΠΑΣΚ: 441
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ: 164
ΑΝΕΞ.ΡΙΖ.ΠΑΡ.: 80
ΕΚΠ.ΡΙΖ.ΣΥΝ.: 141
ΜΑΡΞ.ΞΕΚ.ΕΚΠ.: 14
ΧΡΙΣΤ.ΕΝΑΛΛ.ΚΙΝ: 19

Όλοι εμείς στη ΔΑΚΕ Π.Ε. Εύβοιας ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας τίμησαν με την ψήφο τους και μας ανέδειξαν στην ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ!
Όλοι εσείς με την ψήφο σας, μας δώσατε μεγαλύτερη δήναμη...

ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ :
Στην αξιοπιστία
Στην επιχειρηματολογία
Στο δυναμισμό

ΚΑΙ

ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΧΙ :
Στη καταστροφολογία
Στη λασπολογία
Στο μηδενισμό

Η ΔΑΚΕ Π.Ε. Εύβοιας δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις για την ουσιαστική αναβάθμιση της εκπ/σης, για την οικονομική, επιστημονική και επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών, αλλά και την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων της εκπαίδευσης.

Υπάρχουν << κουκουλοφόροι >> στο συνδικαλισμό;;;

Θεοδουλίδης Χρήστος
Αιρετός
Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Εύβοιας


Χαλκίδα 24/1/2009

Προς : Μ.Μ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΑΣΚ Χαλκίδας (όχι όλη) για τρίτη συνεχόμενη φορά με ένα νέο σκηνοθετικό σενάριο (3ο στη σειρά) με καταγγέλλει για την απόσπαση μου ως δήθεν παράνομη.
Αυτή τη φορά στηρίζουν την καταγγελία τους σε ένα έγγραφο του ΥΠΕΠΘ το οποίο αναφέρει :
<< ….. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για κατά προτεραιότητα απόσπαση αιρετού για ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας….. >>. ΥΠΕΠΘ αρ. πρωτ. 156178/Δ1/3-12-2008.
Φυσικά και δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση για απόσπαση αιρετού εξ αιτίας της θέσης του για να καλύψει τις πλεονάζουσες ώρες σε ένα σχολείο. Υπάρχει όμως νομοθετική ρύθμιση για τοποθέτηση – διορισμό εκπαιδευτικού σε αυτές τις πλεονάζουσες ώρες.
Συγκεκριμένα στο νόμο 1566/1985 άρθρο 14, παρ. 16 (ΦΕΚ 167/30.9.1985 τ.Α΄) αναφέρεται:
<<…. Στις περιπτώσεις που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες ώρες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού, ή αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου…>>
Σημείωση: Φυσικά οι αποσπάσεις προηγούνται των διορισμών μονίμων ή αναπληρωτών.
Έτσι λοιπόν εγώ δεν έκανα αίτηση απόσπασης με την ένδειξη ΑΙΡΕΤΟΣ, αλλά μια απλή αίτηση σαν απλός εκπαιδευτικός με υποχρεωτικό ωράριο 12 ώρες.

Για άλλη μια φορά και τελευταία είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σεβόμενος όλους τους συναδέλφους:
 Αποσπάστηκα στο 19ο Δ. Σχ. και καλύπτω τις ανάλογες πλεονάζουσες ώρες των συναδέλφων ( με βάση το υποχρεωτικό μου ωράριο 12 ώρες ως αιρετός).
 Αυτές οι πλεονάζουσες ώρες δεν είναι κάποιο λειτουργικό κενό που το διεκδικούσε άλλος συνάδελφος !!!
 Τρεις συνεχόμενες σχολικές χρονιές γίνεται η ίδια απόσπαση και παραμονή εκλογών για τους αιρετούς ανακάλυψε η ΠΑΣΚ την <<παρανομία>>, όλοι καταλαβαίνουμε γιατί!!!

Αξιοσημείωτο όμως είναι, ότι στο έγγραφο του ΥΠΕΠΘ που απέστειλε συνοδευτικά η ΠΑΣΚ μαζί με την καταγγελία της, ο αποδέκτης του εγγράφου είναι καλυμμένος με μαύρο μαρκαδόρο ( σαν κουκούλα).
 Ποιος είναι ο αποδέκτης ;;; ο οποίος έκανε το ερώτημα στο ΥΠΕΠΘ για απόσπαση αιρετού, ενώ ήξερε σίγουρα ότι δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική ρύθμιση;;;
 Γιατί κάποιοι τον κρύβουν;;;
 Έχει σχέση με το συνδικαλισμό και με κάποια συγκεκριμένη παράταξη;;;
 Υπάρχουν <<κουκουλοφόροι>> στο συνδικαλισμό;;;
Στη διάθεσή σας, με εκτίμηση
Θεοδουλίδης Χρήστος

Η ΤΡΙΤΗ ΑΥΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΚΛΟΥΖΩ (ΠΑΣΚ) ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (Τρίτη στη σειρά) ΜΕ ΕΝΑ ΠΙΟ ΚΑΛΟ ΣΕΝΑΡΙΟ!!! (Ούτε ο Φώσκολος θα το σκεφτόταν).
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ. ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΥΡΙΟ (συνδικαλιστής???) ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ: << … υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για κατά προτεραιότητα απόσπαση αιρετού για ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας… >>?? ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΥΠΕΠΘ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: << …δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για κατά προτεραιότητα απόσπαση αιρετού για ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας… >>??
ΑΣΧΕΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΑΚΕ!!
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΒΓΑΛΤΕ ΝΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!!!!
ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΚΛΟΥΖΩ (ΠΑΣΚ) ΚΑΛΥΨΑΝ ΜΕ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ???
ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΣΚ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ???? ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ....... ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΑΝ << … υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για κατά προτεραιότητα απόσπαση αιρετού για ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας… >>??

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚ ........... ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΝ ΟΙ ΚΛΟΥΖΩ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΠΑΣΚ) ΤΟΝ <<ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟ>>!!!

ΑΝ ΒΓΑΛΑΤΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ EMAIL! :-)

<< Το παραλήρημα της ΠΑΣΚ εξελίχθηκε σε φαντασίωση στα όρια της παράνοιας >>!!!

Θεοδουλίδης Χρήστος
Αιρετός
Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας Χαλκίδα 9/11/2008

Προς : Μ.Μ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΑΣΚ και ο λασπολόγος – καταγγελιολόγος, συνεχίζουν το ψέμα και την παραπλάνηση των συναδέλφων !!! Το παραλήρημα τους, εξελίχθηκε σε φαντασίωση στα όρια της <<παράνοιας>>!!! Με νέα ανακοίνωσή τους με κατηγορούν τώρα ότι έπρεπε να κριθώ υπεράριθμος !!!
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όταν ένας εκπαιδευτικός κριθεί υπεράριθμος στο σχολείο που έχει οργανική θέση (συνεξετάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς) τοποθετείται σε άλλο σχολείο, δηλαδή σε άλλη οργανική ή λειτουργική θέση (Π.Δ 50/1996, άρθρο 31, Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων). Επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν καλύπτω λειτουργική θέση !!!
Τώρα, για το δεύτερο σκέλος της καταγγελίας:
Αν κάλυπτα εγώ (12 ώρες) και η Διευθύντρια του σχολείου (12 ώρες) μία τάξη, ποιος έπρεπε να καλύψει τις 12 ώρες υπερωρίες του 25ου Δ.Σ. ( που ήδη αυτή τη στιγμή τις καλύπτει η Διευθύντρια) και τις άλλες υπερωρίες του 19ου Δ.Σ.;;; Μα φυσικά οι συνάδελφοι των σχολείων αυτών!!!
Έτσι λοιπόν, με τη δεύτερη αυτή ανακοίνωση – καταγγελία της ΠΑΣΚ και του γνωστού λασπολόγου – καταγγελιολόγου, αποδεικνύεται περίτρανα ότι έχουν παντελή άγνοια νόμων και διαδικασιών, γι’ αυτό συνεχώς <<βλέπουν>> μπροστά τους παρανομίες!!! Επίσης αυτοί <<συνδικαλισταράδες της συμφοράς>> αγνοούν και την παρακάτω ανακοίνωση-κάλεσμα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας που εστάλη πριν από λίγες μέρες στους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. όλης της χώρας και είναι πάγιο αίτημα όλων των συναδέλφων!!!
Αυτοακυρώνονται. Αυτοαναιρούνται. Αυτοδιαψεύδονται!
Απόσπασμα από την ανακοίνωση-κάλεσμα της Δ.Ο.Ε. αρ. πρωτ.: 1470/29-10-2008
• Καλεί όλους τους συναδέλφους, εφόσον συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, να μην αναλαμβάνουν καμιά υποχρεωτική υπερωρία, ιδιαίτερα για μαθήματα ειδικοτήτων, τη στιγμή, μάλιστα, που χιλιάδες συνάδελφοί μας παραμένουν αδιόριστοι.
• Κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας μέχρι το τέλος της χρονιάς για τη συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων που αρνούνται τις υποχρεωτικές υπερωρίες.

Στη διάθεσή σας,
με εκτίμηση

Θεοδουλίδης Χρήστος


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΔΟΘΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΚΛΟΥΖΩ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΚ) ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (Δεύτερη!!)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ (Νέα) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚ ΣΤΟΝ ΑΙΡΕΤΟ ΤΗΣ ΔΑΚΕ <<Νέα εκδοχή - νέο σενάριο :-) >> ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!!!!ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Π.Α.Σ.Κ.

Ομολογία ενοχής!!

Υποτιμώντας τη νοημοσύνη των εκπαιδευτικών, ο αιρετός της ΔΑΚΕ στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Χρήστος Θεοδουλίδης (αυτός δηλαδή που έπρεπε να περιφρουρεί τις διαδικασίες!!) παραδέχεται μεν ότι αποσπάστηκε για δύο χρονιές χωρίς μόρια (όπως όλοι οι άλλοι),αλλά δήθεν για να πάει στο 19ο Χαλκίδας και να απαλλάξει τους δασκάλους από τις υπερωρίες!!. Το μόνο που δε μας πρότεινε είναι να του στήσουμε και άγαλμα που θα συμβολίζει την αυτοθυσία…
Ενημερώνουμε λοιπόν τον αιρετό της ΔΑΚΕ για τη διαδικασία, που παριστάνει πως αγνοεί, ενώ την γνωρίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί: Αν σε κάποιο σχολείο περισσεύει εκπαιδευτικός, κρίνεται υπεράριθμος, και με διαφανείς διαδικασίες λύνεται το ζήτημα. Αυτή η τακτική ακολουθείται για όλους τους άλλους πλην Θεοδουλίδη, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν εξυπηρετεί τις στοχεύσεις του.
Δε μας λέει επίσης γιατί άραγε περισσεύει από το συγκεκριμένο σχολείο ο ίδιος, όταν είναι φανερό πως το ωράριο της Διευθύντριας του σχολείου (12 ώρες) μαζί με το δικό του (12 ώρες) καλύπτουν ακριβώς μια τάξη. Είναι προφανές ότι ευρισκόμενος σε αμηχανία από την αποκάλυψη της παρανομίας, νομίζει ότι μπορεί να πείσει έστω και έναν με τα ασυνάρτητα «δήθεν» επιχειρήματα που επικαλείται.
Αντί λοιπόν να μας «μαλώνει» για τις συνεχείς καταγγελίες καλό θα είναι να πάψει να παρανομεί και να φέρεται αλαζονικά και αυτάρεσκα, με λογικές περασμένων δεκαετιών. Ρόλος του αιρετού είναι να φροντίζει την τήρηση της νομιμότητας και όχι να γίνεται μέρος του προβλήματος ο ίδιος.
Εμείς θα βρισκόμαστε πάντα εκεί που θέλουν οι εκπαιδευτικοί από αυτούς που τους εκπροσωπούν. Την «σιωπή των αμνών» να την αναζητήσει αλλού.

Από την ΠΑΣΚ

<< Μισή αλήθεια = ψέμα >>

Θεοδουλίδης Χρήστος
Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Ευβοίας

Χαλκίδα 7/11/2008

Προς : Μ.Μ.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΑΣΚ και ο γνωστός πλέον σε όλους λασπολόγος – καταγγελιολόγος, ξαναχτύπησε. Στο γνωστό τους παραλήρημα με κατηγορούν με ανακοίνωσή τους για την απόσπασή μου στο 19ο Χαλκίδας, αλλά δεν λένε όλη την αλήθεια!!!
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Εγώ σαν αιρετό μέλος του ΠΥΣΠΕ Ν. Εύβοιας από την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ 1/2003, κεφ. 31, παρ. 5), διδάσκω στο σχολείο το μισό του υποχρεωτικού μου ωραρίου (24 ώρες), δηλαδή 12 ώρες.
Ανήκω οργανικά στο 6/θέσιο 25ο Δ.Σχ. Χαλκίδας και αποσπάστηκα 3 συνεχόμενες σχολικές χρονιές, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 (για την περίοδο που είμαι αιρετός) στο 12/θέσιο 19ο Δ.Σχ. Χαλκίδας που έχει περισσότερες υπερωρίες για να τις καλύψω, απαλλάσσοντας τους συναδέλφους από μια πρόσθετη υποχρέωση που δεν ήθελαν να αναλάβουν.
Φυσικά και αποσπάστηκα κατά προτεραιότητα χωρίς να <<μπω>> στη διαδικασία της μοριοδότησης, επειδή στο 19ο Δ.Σχ. Χαλκίδας δεν καλύπτω κάποιο λειτουργικό κενό που το διεκδικούσε άλλος συνάδελφος!!! Μάλιστα την απόσπασή μου, την υπέγραψε ομόφωνα και ο αιρετός της ΠΑΣΚ!!! Έτσι λοιπόν, ενώ ήταν γνωστή η απόσπασή μου, εδώ και δύο χρόνια, γιατί η ανακοίνωση – καταγγελία της ΠΑΣΚ <<βγήκε>> παραμονή εκλογών για τους αιρετούς αντιπροσώπους στο ΠΥΣΠΕ Ν. Εύβοιας;;; Ποιο σκοπό είχε;;; Μήπως για να μη μπορώ να απαντήσω άμεσα και να με καταψηφίσουν οι συνάδελφοι μου;;; Ευτυχώς που οι συνάδελφοι δεν <<τσίμπησαν>> και ούτε <<έφαγαν το κουτόχορτο>> και με εμπιστεύθηκαν για δεύτερη φορά στη θέση του αιρετού με μεγάλο αριθμό ψήφων (359), 42 περισσότερους από την προηγούμενη διετία!!!
ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ <<ΥΒΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ>> ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ !!!!

Στη διάθεσή σας,
με εκτίμηση
Θεοδουλίδης Χρήστος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚ (Έχει και άλλες :-) ) ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ!!!! ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ!!!!!
4-11-2008 (στις 5-11-2008 ήταν οι εκλογές των αιρετών, μία μέρα πριν τις εκλογές!!!!!!!)


Χαλκίδα, 4-11-2008
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Π.Α.Σ.Κ.

Ψηφίστηκε για να ελέγχει τις αυθαιρεσίες της Διοίκησης και έγινε ένα με αυτή!!


Ο αιρετός της ΔΑΚΕ, Χρήστος Θεοδουλίδης αφού χρησιμοποίησε πριν δύο χρόνια εις βάρος των συνυποψήφιων του, όλο το μηχανισμό της διοίκησης για να εκλεγεί, προσποιούμενος ότι θα ελέγχει και θα καταγγέλλει τις παρατυπίες της διοίκησης, στη συνέχεια ταυτίστηκε πλήρως με αυτή και λειτούργησε μόνο για να βολεύει τους «κολλητούς» του συστήματος αλλά πρώτα από όλα τον εαυτό του!!
Έτσι λοιπόν επειδή τα μόριά του δεν έφταναν για να πάρει αξιοκρατικά απόσπαση, όπως όλοι:
• Τη σχολική χρονιά 2007-2008 αποσπάστηκε χωρίς ντροπή, εκτός σειράς με δίμηνη απόσπαση αρχικά, την οποία υπέγραψε κατά παράβαση της δεοντολογίας η τότε Διευθύντρια της Π.Ε. και στη συνέχεια ενέκρινε το ΠΥΣΠΕ στα μουλωχτά, μόλις καταλάγιασε ο θόρυβος!!!
• Τη σχολική χρονιά 2008-2009 αποσπάστηκε χωρίς ντροπή, πάλι εκτός σειράς κατά προτεραιότητα με απόφαση του ΠΥΣΠΕ!! (ενώ όλα τα υπόλοιπα κορόιδα με μόρια)
Τώρα ζητά πάλι την ψήφο μας για να συνεχίσει τα ίδια πρωτόγνωρα σε βάρος κάθε έννοιας δικαίου και γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια ομόφωνες αποφάσεις όλων των συνδικαλιστικών παρατάξεων που εφαρμόζονται χρόνια.
Αγνοεί εντελώς ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του αιρετού και λειτουργεί το 2008 ως κομματικός δραγάτης περασμένων δεκαετιών…
Εμείς βέβαια οφείλουμε να το θυμόμαστε.

Από την ΠΑΣΚ

<<Απόσπαση σε γραφείο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ>>??

Χαλκίδα, 2/2/2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την καταγγελία της ΠΑΣΚ σχετικά με τα κενά εκπ/κών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. Ευβοίας, η ΔΑΚΕ Π.Ε. Ν. Εύβοιας επισημαίνει τα εξής:

 Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 με ερώτησή της (αρ. πρωτ. 5378/30-1-08) προς τον Υπουργό Παιδείας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κυρία Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη, καταγγέλλει ως απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική την απόφαση να ενωθούν τα δύο τμήματα στη Β΄ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας και ζητά την ανάκλησή της, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία που διαταράσσεται με βίαιο τρόπο και εν μέσω μάλιστα της σχολικής χρονιάς. Όπως αναφέρει στην ερώτησή της η βουλευτής στη φετινή σχολική χρονιά υπάρχουν 80 κενές θέσεις δασκάλων και νηπιαγωγών………………….η Δημόσια Παιδεία υποβαθμίζεται συνεχώς από την Κυβέρνηση, σε βάρος των μαθητών, των γονέων και εκπαιδευτικών.
 Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου η ΠΑΣΚ καταγγέλλει με Δελτίο Τύπου ακριβώς το ίδιο περιστατικό και καταλήγοντας αναφέρει «…….. Η ΠΑΣΚ αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί και γονείς που σε κάποιες περιπτώσεις όπως στο 2ο Δημοτικό Χαλκίδας πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, θα σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια περαιτέρω υποβάθμισης της Δημόσιας Εκπαίδευσης».
Γνωρίζει η ΠΑΣΚ, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας,
οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς και τα Μ.Μ.Ε. ότι:
Η βουλευτής, του πολιτικού φορέα της ΠΑΣΚ (ΠΑΣΟΚ), κυρία Κατερίνα Περλεπέ – Σηφουνάκη στις 24-1-2008 κατέθέσε αίτηση στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών ζητώντας να αποσπασθεί από Δημοτικό Σχολείο του Βασιλικού δασκάλα και να διατεθεί στο πολιτικό γραφείο της για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου της;;
Στη συνέχεια η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο με αρ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/2332/30-1-2008 (Την ίδια ημέρα που κατατέθηκε η ερώτηση στη βουλή) στο 1ο Γραφείο Π/θμιας Εκπ/σης ζητώντας το ταχύτερο δυνατό στοιχεία για τη δασκάλα, ώστε να εκδοθεί η απόφαση απόσπασης και διάθεσή της στην γραμματειακή υποστήριξη του έργου της κυρίας Κατερίνας Περλεπέ – Σηφουνάκη.

Η ΔΑΚΕ μετά από όλα αυτά, αλλά και με δεδομένο την έλλειψη Δασκάλων στον ενιαίο πίνακα διορισμών, ρωτάει
τους «υπερασπιστές της δημόσιας εκπαίδευσης» (ΠΑΣΚ):
• Θα πάρει η ΠΑΣΚ την κατάσταση στα χέρια της και σε αυτή την περίπτωση, όπως έκανε (τάχα) και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας;;
• Θα σταθεί η ΠΑΣΚ εμπόδιο στην προσπάθεια υποβάθμισης της Δημόσιας Εκπαίδευσης όταν θα προκύψει κενό δασκάλου στο Δημοτικό Σχολείο του Βασιλικού;;
• Θα βγάλει η ΠΑΣΚ (μετά από το κενό που θα προκύψει στο Δ.Σχ. Βασιλικού) καταγγελία και να καταγγέλλει την «επάρατο δεξιά», «την κυβέρνηση Καραμανλή», «τις γαλάζιες συνεντεύξεις», «τους γαλάζιους διευθυντές», «τις γαλάζιες γραβάτες», «το γαλάζιο ουρανό» και «όλο το σύμπαν»;;
• Θα καταγγείλει η ΠΑΣΚ στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας αυτό το πρωτοφανές περιστατικό;; Δηλαδή το ότι δεν υπάρχουν δάσκαλοι στον ενιαίο πίνακα διορισμών (ούτε για δείγμα) για να διοριστούν ως αναπληρωτές στην Εύβοια και ζητείται από βουλευτή του νομού μας , να αποσπασθεί δασκάλα στο πολιτικό της γραφείο;;
• Τέλος θα ζητήσει η ΠΑΣΚ από την κυρία Κατερίνα Περλεπέ – Σηφουνάκη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να ανακαλέσει την αίτησή της για την απόσπαση της δασκάλας του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου και να μη διαταραχτεί με «βίαιο τρόπο» και εν μέσω μάλιστα της σχολικής χρονιάς;;

Δυστυχώς η ΠΑΣΚ ξέχασε γρήγορα ποιοι ευθύνονται για την υποβάθμιση της εκπαίδευσης και προσπαθούν να γίνουν τιμητές των πάντων. Τελικά οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται πολύ καλά τι συμβαίνει !!
Αυτοακυρώνονται. Αυτοαναιρούνται. Αυτοδιαψεύδονται!

Η ΔΑΚΕ Π.Ε. Ν. Εύβοιας πιστεύει, πως πρέπει να σταματήσουν οι αποσπάσεις δασκάλων στη Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, στα γραφεία εκπαίδευσης αλλά και σε βουλευτικά γραφεία, αποσπάσεις οι οποίες γίνονται εδώ και 25 χρόνια . Πρέπει επιτέλους η Κυβέρνηση να διορίσει περισσότερους διοικητικούς υπαλλήλους στα γραφεία εκπαίδευσης, λύνοντας έτσι κατά μεγάλο ποσοστό το πρόβλημα που παρατηρείται με τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Η ΔΑΚΕ δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις για την ουσιαστική αναβάθμιση της εκπ/σης, για την οικονομική, επιστημονική και επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών, αλλά και την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων της εκπαίδευσης.

<< Το συνδικαλιστικό αλτσχάϊμερ της ΠΑΣΚ >>

Χαλκίδα, 17/12/2008

Μετά την έκδοση καταστάσεων μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Ευβοίας σε δοκιμαστική εφαρμογή στα σχολεία της, με σκοπό την οριστική εφαρμογή και στα σχολεία του 1ου Γραφείου, εμφανίστηκαν οι γνωστοί (αλλά όχι άγνωστοι) λασπολόγοι - καταγγελλιολόγοι της ΠΑΣΚ να καταγγείλουν …. τη λύση του προβλήματος!!!
Μάλλον το συνδικαλιστικό παραλήρημα της ΠΑΣΚ, εξελίχθηκε σε
συνδικαλιστικό αλτσχάϊμερ.
Τους <<πείραξε>> που ένα πρόβλημα 16 χρόνων !!! βρίσκει τη λύση του. Δεν λένε όμως, αλλά ούτε και ενημέρωσαν σωστά τον βουλευτή τους Κο Παπαγεωργίου (ΠΑΣΟΚ) που έκανε ερώτηση στη βουλή για το θέμα αυτό, ότι:
 <<Κεφαλικό χαράτσι>> (ορολογία της ΠΑΣΚ) πληρώναμε 11 χρόνια !!! από το 1993 έως το 2004 όταν Διευθυντές Εκπαίδευσης ήταν διορισμένοι από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ανανέωναν τις συμβάσεις με την εταιρεία.
 Μάλιστα, τον έναν από αυτούς τους <<πράσινους Διευθυντές>> για να τον τιμήσουν εκτός των άλλων και για το <<κατόρθωμά του>> αυτό, τον συμπεριέλαβαν και στα ψηφοδέλτια της ΠΑΣΚ στις πρόσφατες εκλογές των αιρετών για το ΑΠΥΣΠΕ.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΜΩΣ Η ΠΑΣΚ …………σσςςς…….ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ..!!!

Επίσης η ΠΑΣΚ αναφέρει στην καταγγελία της :
<<…. θέσεις ευθύνης δεν καταλαμβάνονται και μάλιστα με «έφοδο» απλά και μόνο για προσωπική επιβεβαίωση κάποιων, αλλά προϋποθέτουν σχεδιασμό, στόχους και δουλειά. Δυστυχώς αυτοί που τις κατέχουν, εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται, ότι είναι ανίκανοι να δώσουν λύσεις και στα πιο βασικά ζητήματα…."
Μετά από αυτό, καταλαβαίνουμε ότι έμαθαν καλά το <<ποίημα>> τους τα στελέχη της ΠΑΣΚ, όταν κάποιοι από αυτούς κατείχαν θέσεις στη Δημοτική Αρχή και στην πλειοψηφούσα παράταξη, ενώ τώρα είναι στην αντιπολίτευση του Δήμου!!!
Για να το λένε αυτοί κάτι θα ξέρουν, αφού οι πολίτες <<μαυρίζοντάς τους>> στην κάλπη των δημοτικών εκλογών, τους <<έστειλαν σπίτι τους>> !!!

<<ΤΑ ΧΡΥΣΟΨΑΡΑ ΕΧΟΥΝ ΜΝΗΜΗ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ>>!!!

Δ.Α.Κ.Ε.
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Χαλκίδας
Χαλκίδα, 12/12/2008

ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΑΚΕ Π.Ε. από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την οδύνη της και καταδίκασε τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή από ειδικό φρουρό το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας. Καταδίκασε με απόλυτο τρόπο αυτή την εκδήλωση αστυνομικής βίας. Θεωρούμε δε αυτονόητη την απόδοση των ευθυνών στους υπαίτιους του τραγικού συμβάντος σε όλα τα επίπεδα.
Αυτή η θέση δεν έχει να κάνει με τα ιδεολογικά «χρώματα», αλλά με το κοινό αίσθημα ανθρωπιάς που όλοι πρέπει να έχουμε. Λύπη, οδύνη, και θυμός, είναι μόνο μερικά απ' τα συναισθήματα που ο καθένας μας μπορεί να νιώσει για το θάνατο του 15χρονου.
Ενώ λοιπόν κανονικά όλοι έπρεπε να θρηνούμε για το θάνατο ενός παιδιού, κάποιοι απ' όλους σχεδόν τους παραταξιακούς χώρους (ΠΑΣΚ, ΕΣΑΚ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡ.) στο Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν μικροπολιτικά αυτό το γεγονός.
Συγκεκριμένα το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας εξέδωσε Δελτίο Τύπου στις 8 /12/2008 για το τραγικό συμβάν, όπου εκτός των άλλων αναφέρει : <<……. Η κυβέρνηση της ΝΔ άρχισε να δολοφονεί…….>>.
Εμείς ως ΔΑΚΕ ρωτάμε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας πώς επέτρεψε να εκδοθεί σε τέτοιο άθλιο ύφος το Δελτίο Τύπου, θυμίζοντας έγγραφο γκεμπελικής προπαγάνδας;;;
Επίσης ως ΔΑΚΕ ρωτάμε τον εντολοδόχο Πρόεδρο της γνωστής παρέας των πράσινων λασπολόγων – καταγγελιολόγων:
• Το 1996 με το φιάσκο των Ιμίων όταν σκοτώθηκαν τρία νέα παιδιά, οι: Αντιπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, Αντιπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο σημαιοφόρος Έκτορας Γιαλοψός, η τότε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση δολοφονούσε;;;
• Το 1999 όταν ο Σημίτης και ο Γ. Παπανδρέου έδωσαν «γη και ύδωρ» στο ΝΑΤΟ για να βομβαρδίσει τη Γιουγκοσλαβία με αποτέλεσμα το θάνατο χιλιάδων πολιτών, η τότε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση δολοφονούσε;;;
• Το 1985 με την δολοφονία ενός νέου παλικαριού από χέρι αστυνομικού, η τότε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση δολοφονούσε;;;

Η ΔΑΚΕ Π.Ε. Χαλκίδας δηλώνει ότι:
<< Ο θάνατος οποιουδήποτε ανθρώπου, πόσο μάλλον ενός 15χρονου παιδιού, δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο συνδικαλιστικής εκμετάλλευσης από κανέναν. Καταδικάζουμε τα μικροπολιτικά παιχνίδια που στήθηκαν και προσπαθούν να στηθούν πάνω στον χαμό μιας παιδικής ψυχής >>.

Οι βαθύτερες σκέψεις μας συνοψίζονται στη δήλωση
του Προέδρου της Δημοκρατίας:
« Ο θάνατός του υπήρξε τραύμα στη λειτουργία του κράτους- δικαίου ».

<<Αρχαιρεσίες για εκλογή Δ.Σ. ΔΑΚΕ Π.Ε. Χαλκίδας>>

Χαλκίδα, 15/12/2008
Την Πέμπτη 4/12/2008 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. της Συλλογικής Επιτροπής ΔΑΚΕ Π.Ε. Χαλκίδας.

Το Δ.Σ. το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Θεοδουλίδης Χρήστος - Πρόεδρος
2) Σούλτος Λεωνίδας – Αντιπρόεδρος
3) Μπλέτσας Χρήστος - Γραμματέας
4) Λούκας Παναγιώτης – Ταμίας
5) Μπούτζα Βάσω – Οργαν. Γραμματέας
6) Σφυράκης Ευάγγελος – Μέλος
7) Σταυρίδης Παύλος - Μέλος

<<Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Χαλκίδας (2007)>>

Χαλκίδα, 23/11/2007

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21/11/2007 η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. , Ε.Ε. και Αντιπροσώπων για το Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ.
Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών απέδειξαν, ότι η πτώση της ΠΑΣΚ συνεχίστηκε και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Πιο συγκεκριμένα :
• ΠΑΣΚ :……………………….. 3 έδρες για το Δ.Σ. (έχασε 1 έδρα)
• ΔΑΚΕ :……………………….. 2 έδρες για το Δ.Σ.
• ΕΣΑΚ-ΔΕΕ :…………………. 1 έδρα για το Δ.Σ.
• ΑΥΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ :………. 1 έδρα για το Δ.Σ. (κέρδισε 1 έδρα)

Κατά τις προηγούμενες εκλογές (2005) για την ανάδειξη Δ.Σ. του συλλόγου, η ΠΑΣΚ είχε 4 έδρες, η ΔΑΚΕ είχε 2 έδρες και η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ 1 έδρα.

<< ΛΑΛΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΟΛΟΓΙΑ >>

Χαλκίδα, 17/9/2007
Έκπληκτοι παρακολουθούμε και φέτος (με την έναρξη της σχολικής χρονιάς) τον ολισθηρό συνδικαλιστικό κατήφορο που έχουν πάρει τα μέλη του πράσινου Προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας και της ΠΑΣΚ. Σε μια προεκλογική καταγγελιολογία κατήγγειλαν τη Διευθύντρια Π/βάθμιας Εκπ/σης προς δημιουργία εντυπώσεων, αποβλέποντας αποκλειστικά και μόνο σε μικροπαραταξιακά και κομματικά οφέλη.
Αυτοί που ο λαός της Χαλκίδας τους <<τιμώρησε>> στις εκλογές των δημοτικών εκλογών το 2006 στέλνοντάς τους στα έδρανα της Αντιπολίτευσης του Δήμου Χαλκιδέων,
αυτοί που οι συνάδελφοι τους <<τιμώρησαν>> στις εκλογές του Ιούνιου 2007 για αντιπροσώπους στη Δ.Ο.Ε. χάνοντας μια έδρα ,
αυτοί που μόλις χθες 16 Σεπτεμβρίου 2007 τους <<τιμώρησε>> ο ελληνικός λαός με μια ηχηρή ήττα,
ΕΙΝΑΙ οι ΙΔΙΟΙ που με μια <<ΛΑΛΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΟΛΟΓΙΑ>> καταγγέλουν την νομιμότητα και τους ίδιους τους εαυτούς τους !!!

Το σχολικό έτος 2002-2003, το τότε καταπράσινο ΠΥΣΠΕ απέσπασε ομόφωνα 26 εκπαιδευτικούς ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ και ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, και το σχολικό έτος 2003-2004 άλλους 7 εκπαιδευτικούς ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ και ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. (Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα για όποιον τα αμφισβητήσει).
Οι συνάδελφοι της ΠΑΣΚ και του πράσινου προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αυτά δεν τα ΄ξεραν;;; Σίγουρα τα ΄ξεραν γιατί ορισμένα στελέχη τους που συντάξανε τις καταγγελίες συμμετείχαν σε αυτά τα ΠΥΣΠΕ. Έτσι λοιπόν ας μας εξηγήσουν πως είναι δυνατόν (όπως αναφέρουν στην καταγγελία τους) ότι τα τελευταία 15 περίπου έτη οι αποσπάσεις των εκπ/κών γίνονταν με μοριοδότηση αφού ήταν ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ και ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ;;;
Άρα (κατά τα λεγόμενά τους) αυτό ήταν αποδεκτό από την τότε πράσινη Διοίκηση και από την παράταξη τους !!!

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Η Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. Χαλκίδας θα επανέλθει με ανακοινώσεις της για να αποκαλύψει τα ΨΕΜΑΤΑ, την ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ και τον <<ΛΑΛΙΩΤΙΣΜΟ>> .

<< Οι Ψευτοθόδωροι και ο πράσινος θείος από την Κορώνη >>!!!

Χαλκίδα, 29/1/2007
Έκπληκτοι παρακολουθούμε τον ολισθηρό συνδικαλιστικό κατήφορο που έχει πάρει η ΠΑΣΚ Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας μετά την καταγγελία της για ΔΗΘΕΝ διαχωρισμούς εκπ/κών σε αρεστούς και μη, σχετικά με την επιλογή επιτηρητών στο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Η καταγγελιολογία (σε στυλ ΨΕΥΤΟΘΟΔΩΡΟΥ) στρέφεται εναντίον όλων καταγγέλλοντας τα πάντα προς δημιουργία εντυπώσεων χωρίς να αναφέρουν όλη την αλήθεια (μισή αλήθεια=ψέμα), αποβλέποντας αποκλειστικά και μόνο σε μικροπαραταξιακά οφέλη και για να καλύψουν την συνδικαλιστική ανεπάρκεια των τεσσάρων μελών του Προεδρείου (πλειοψηφίας της ΠΑΣΚ) του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας.

 Γνωρίζει κανείς ότι στον προηγούμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2005 οι εκπ/κοί της Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Εύβοιας είχαν αποκλειστεί από τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης (υπεύθυνος υλοποίησης του διαγωνισμού) να συμμετάσχουν ως επιτηρητές;

 Γνωρίζει κανείς ότι η ΔΑΚΕ είχε καταγγείλει αυτό το γεγονός σε δύο συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις και ζήτησε από το Προεδρείο (πλειοψηφία της ΠΑΣΚ) του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας να διαμαρτυρηθεί στον Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης για να μην επαναληφθεί ο αποκλεισμός αυτός; ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ;;;

 Το Προεδρείο (πλειοψηφία της ΠΑΣΚ) του Δ.Σ. του Συλλόγου γνώριζε ότι θα διεξαχθεί διαγωνισμός του ΑΣΕΠ τον Ιανουάριο του 2007; Γνώριζε ότι δεν είχε σταλεί επίσημο έγγραφο από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας με το οποίο να ζητά επιτηρητές από εκπ/κούς της Π/θμιας και υπήρχε ο κίνδυνος να αποκλειστούμε πάλι; ΕΚΑΝΕ ΚΑΤΙ ΓΙ΄ ΑΥΤΟ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ;;;

 Γνωρίζει κανείς ΠΟΙΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΥΠΕΠΘ (μέσα Δεκεμβρίου – λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων) για τον κίνδυνο αποκλεισμού και την ύστατη ώρα αναγκάστηκε ο Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης να ζητήσει προφορικά (και όχι με επίσημο έγγραφο) από τη Δ/ντρια Π/θμιας Εκπ/σης λίστα με 50 εκπ/κούς της Π/θμιας Εκπ/σης;

 Γνωρίζει κανείς ότι η Δ/ντρια Π/θμιας Εκπ/σης την ίδια ημέρα ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών Χαλκίδας και του ζήτησε να βοηθήσει τη στελέχωση με επιτηρητές του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ;

 Ο πρόεδρος και τα τρία υπόλοιπα μέλη του προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών Χαλκίδας (πλειοψηφία της ΠΑΣΚ) αντί να διασφαλίσουν τη νομιμότητα της διαδικασίας την οποία επικαλούνται στη καταγγελία τους όταν τους ζητήθηκε η συνδρομή τους, προτίμησαν να τηρήσουν «σιγή ιχθύος» ώστε εκ του ασφαλούς στη συνέχεια να «βγούν και να καταγγείλουν ».

Με τους συνάδελφους της ΠΑΣΚ σε ένα πράγμα συμφωνούμε, στο ότι:
Παλιότερα (επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ) έπρεπε να έχεις (πράσινο) θείο….. στην Κορώνη.
Τώρα για το αν είναι κοντύτερα… μάλλον το φάντασμά του είναι, το οποίο μόνο η ΠΑΣΚ βλέπει.

ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΣΚ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ,
ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΝΑ ΛΕΝΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ !!!!

<< Η σιωπή των αμνών >>

Χαλκίδα, 19/5/2006
Με αφορμή την καταγγελία της ΠΑΣΚ σχετικά με το <<αλαλούμ>> στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. Ευβοίας επισημαίνονται τα εξής:
Η ΔΑΚΕ Π.Ε. Χαλκίδας πιστεύει (πέρα των εργασιακών διεκδικήσεων του κλάδου) πως όταν υπάρχουν παρανομίες, παρατυπίες και κάθε είδους ατασθαλίες με δόλο από όπου και αν προέρχονται σε βάρος των εκπ/κών, πρέπει να καταγγέλλονται από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις.
Από την 7η Μαρτίου 2004 μέχρι σήμερα οι εκπ/κοί της Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευβοίας έχουμε γίνει θεατές σε ένα ρεσιτάλ καταγγελιών από τη πλευρά της ΠΑΣΚ Χαλκίδας προς κάθε κατεύθυνση (σχεδόν κάθε εβδομάδα) με τις περισσότερες να είναι για τη δημιουργία εντυπώσεων και όχι επί της ουσίας.
(ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ !!!!)
Έτσι ξαφνικά η κοιμωμένη ΠΑΣΚ μετά από 20ετή υπνοβασία !!! αφυπνίστηκε εγκατέλειψε την «αβανταδόρικη αλαλία της προς την Διοίκηση» θυμήθηκε πως έχει φωνή και αποφάσισε να καταγγείλει όλα αυτά που τόσα χρόνια εθελοτυφλούσε και έκανε τάχα πως δεν τά βλεπε.
Στην τελευταία ανακοίνωσή της η ΠΑΣΚ καταγγέλλει την Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης για <<αλαλούμ>> και ειδικότερα ότι ανακοίνωσε οργανικά κενά, τοποθέτησε υπεράριθμους και στη συνέχεια ακύρωσε τη διαδικασία από λάθος για να ξεκινήσει από την αρχή.
Η ΔΑΚΕ έλαβε γνώση του συγκεκριμένου γεγονότος και το ότι η Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας αντελήφθη άμεσα το λάθος και με δική της πρωτοβουλία το διόρθωσε για να επαναλάβει τη διαδικασία τοποθέτησης με σκοπό να μην αδικηθεί κανείς συνάδελφος.
Ως εκ τούτου η ΔΑΚΕ έκρινε, ότι από την πλευρά της Διοίκησης ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΟΛΟΣ. Δυστυχώς η ΠΑΣΚ Χαλκίδας προσπάθησε με την ανακοίνωσή της να δημιουργήσει σύγχυση και αναστάτωση στους εκπ/κούς με υπονοούμενα χειραγωγώντας την αλήθεια. Φαίνεται, κρίνει τα πάντα με βάση τις εμπειρίες από την εποχή ΠΑΣΟΚ.

Ας θυμηθεί η ΠΑΣΚ
Tην απαράδεκτη απόλυση αναπληρωτών γυμναστών, οι οποίοι προσελήφθησαν με εντολή του Υπουργείου Παιδείας (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ) από το ΠΥΣΠΕ, ορκίστηκαν, ανέλαβαν υπηρεσία στα σχολεία τους και στην συνέχεια απελύθησαν πανηγυρικά, με το αιτιολογικό ότι έγινε λάθος!!
Το πρωτοφανές και απαράδεκτο αυτό γεγονός ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΟ ΛΑΘΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ουδέποτε καταγγέλθηκε από τους όψιμους αγωνιστές.

Ας θυμηθεί η ΠΑΣΚ
1) Την καθυστέρηση και <<παρακράτηση>> των χρηματικών δόσεων που προορίζονταν για τις σχολικές μονάδες της Χαλκίδας από τη Δημοτική Αρχή, στην οποία συμμετέχουν και τρία στελέχη της ΠΑΣΚ Χαλκίδας (Δήμαρχος, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου και πρώην αντιδήμαρχος).
2) Το μεγάλο ψέμα της Δημοτικής Αρχής για την περιβόητη πέμπτη χρηματική δόση των σχολικών μονάδων, ότι δηλαδή εκταμιεύτηκε από τα ταμεία του Δήμου Χαλκιδέων, ενώ ήταν χρήματα που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Εδώ ταιριάζει <<γάντι>> το ’’..αφού είναι ανίκανοι να διαχειριστούν τα απλά ζητήματα ρουτίνας σκεφτείτε τι γίνεται με τα σοβαρά…’’
Και αυτό το απαράδεκτο γεγονός (Δεκέμβριος 2005) ουδέποτε καταγγέλθηκε από τους όψιμους αγωνιστές.
Με όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι οι άσκοπες και άστοχες καταγγελτικές ενέργειες της ΠΑΣΚ - τυφλωμένη από τα μικροπαραταξιακά και μικροκομματικά της συμφέροντα - υποβαθμίζουν και αποδυναμώνουν το συνδικαλιστικό κίνημα με αποτέλεσμα:
• οι απεργίες των εκπ/κών στην περιοχή Χαλκίδας να έχουν το ποσοστό του 15%.
• στους κύκλους των συναδέλφων εκπ/κών να συζητείται περιπαιχτικά το σλόγκαν: <<στις δύο καταγγελίες κερδίζεις φριτέζα, στις πέντε δώρο τηλεόραση και στις δέκα ταξίδι στην Κρήτη>>.

Η ΔΑΚΕ δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις για την ουσιαστική αναβάθμιση της εκπ/σης, για την οικονομική, επιστημονική, και επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών, για το κύρος και την αξιοπιστία του συνδικαλιστικού κινήματος, καταδικάζοντας φαινόμενα και συμπεριφορές που οδηγούν σε υποβάθμιση και απαξίωση του .

<< Επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Εύβοιας >>

Χαλκίδα, 5/12/2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή ανακοινώσεις της ΠΑΣΚ σχετικά με τις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης η ΔΑΚΕ επισημαίνει τα εξής:
Είναι αλήθεια πως η ΠΑΣΚ αποφάσισε με καθυστέρηση δυο δεκαετιών και πλέον να εντάξει στο λόγο της, την έννοια της αξιοκρατίας, ενώ η ίδια με τα έργα της και τις ημέρες της, όπως είναι γνωστό στο πανελλήνιο, ανήγαγε τον κομματισμό σε βασικό κριτήριο της πρακτικής της και σε άκριτη στήριξη κάθε κυβερνητικής επιλογής με τις αντίστοιχες συνέπειες για την εκπαίδευση.
Η ΔΑΚΕ προτρέπει την ΠΑΣΚ να κοιταχθεί στον «καθρέπτη των επιλογών» και να κάνει συγκρίσεις με τις επιλογές επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ να μας απαντήσει:
• Ποιό είναι το ποσοστό Δ/ντών Σχολείων που δεν ανήκει στη ΔΑΚΕ το 2007 σε σχέση με αυτό του 2002;
• Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύγκρισης με τις προηγούμενες κρίσεις;
Εκείνο που εμείς τονίζουμε ως ΔΑΚΕ είναι πως ευτυχώς οι εκπαιδευτικοί έχουν και μνήμη και κρίση.

Συγκεκριμένα:
1) Στις επιλογές διευθυντών σχολικών μονάδων Ν. Εύβοιας το 2002, συμμετείχαν παράνομα και παράτυπα στο Συμβούλιο οι δύο αιρετοί (και οι δύο στελέχη της ΠΑΣΚ) που ήταν ταυτόχρονα και υποψήφιοι διευθυντές, καταστρατηγώντας κάθε νόμο και ηθική, είχαν προδήλως κώλυμα συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 36 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 2683/1999 αλλά και του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/1999. Και αυτό γιατί κατά τη συνέντευξη των υποψήφιων Διευθυντών, δεν αρκούσε η αποχή των ανωτέρω αιρετών μελών μόνο από τη διαδικασία που αφορούσε τους ίδιους ή τους υποψήφιους που κρίνονταν για σχολικές μονάδες που οι ίδιοι ήταν υποψήφιοι, αφού με επιλεκτική μοριοδότηση άλλων υποψηφίων συναδέλφων, που δεν ζητούσαν τα σχολεία που τα άνω αιρετά μέλη ήταν υποψήφια, μπορούσαν να τροποποιήσουν το αποτέλεσμα προς το ευνοϊκότερο για τα σχολεία της δικής τους προτίμησης.
Έτσι στον αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Δ/ντών 2002 :
• Δύο συνάδελφοι με περισσότερα μετρήσιμα μόρια από τον πρώτο αιρετό της ΠΑΣΚ, μετά τη προφορική συνέντευξη βρέθηκαν με λιγότερα συνολικά μόρια αφού πρώτα έδωσαν συνέντευξη στον ίδιο, ο οποίος και τους βαθμολόγησε !!!!!
• Τρείς συνάδελφοι με περισσότερα ή ίδια μετρήσιμα μόρια από τον δεύτερο αιρετό της ΠΑΣΚ, μετά τη προφορική συνέντευξη βρέθηκαν με λιγότερα συνολικά μόρια αφού πρώτα έδωσαν συνέντευξη στον ίδιο, ο οποίος και τους βαθμολόγησε !!!!!
• Και οι δύο αιρετοί της ΠΑΣΚ βάσει των ανωτέρω σχετικών Νόμων, δεν έπρεπε τότε να κρίνουν και να βαθμολογήσουν άλλους 68 !!!! συνυποψήφιούς τους Δ/ντές.
• Οι δύο αιρετοί έπρεπε να εξαιρεθούν ή να αυτοεξαιρεθούν. Δεν αυτοεξαιρέθησαν , αλλά και δεν τους εξαίρεσε ο τότε Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (και αυτός τωρινό στέλεχος της ΠΑΣΚ)!!!!

Αντιλαμβάνεστε πως η συμμετοχή των πιο πάνω αιρετών εκπροσώπων του Συμβουλίου που έκρινε τους Δ/ντές το 2002 έστω και με μία συνεδρίαση ήταν καθαρός λόγος ακύρωσης όλης της διαδικασίας. Υπάρχει ήδη δεδικασμένο, τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας με αρ. 759/2005 με την οποία ακυρώνεται η τοποθέτηση Διευθυντών Δυτικής Αττικής γιατί το τακτικό αιρετό μέλος που συμμετείχε στο συμβούλιο Επιλογής ήταν ταυτόχρονα και υποψήφιος Δ/ντής.

Σε αυτό το σημείο η ΔΑΚΕ θα δώσει δίκιο στην παράταξη της ΠΑΣΚ η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το 2ΟΟ2 δεν έγινε καμία καταγγελία.
Ποιος να το καταγγείλει;;;
• Οι τότε δύο αιρετοί της ΠΑΣΚ που συμμετείχαν στο καταπράσινο Συμβούλιο και ο Νόμος τους έχει δώσει το δικαίωμα να ελέγχουν την νομιμότητα!!! των αποφάσεων του Συμβουλίου προς όφελος όλων των συναδέλφων και σε διαφορετική περίπτωση να το καταγγέλλουν ;;;
• Το τότε πράσινο προεδρείο (ΠΑΣΚ) του συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας (θεσμοφύλακας των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων) ;;;
• Η παράταξη της ΠΑΣΚ που αγωνίζεται!!! να σταθεί εμπόδιο στη προσπάθεια υποβάθμισης της Δημόσιας Εκπαίδευσης, με ορισμένα μέλη της εμπλεκόμενα στις «νόμιμες αυτές κρίσεις»;;;
• Η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έστειλε διευκρινιστική εγκύκλιο Φ.361.22/1/2774/Δ1/14-1-2003 ( 6 μήνες μετά τις επιλογές!!!) όπου αναφέρει ότι πρέπει να εξαιρεθούν τα μέλη των Συμβουλίων αν είναι και υποψήφιοι Δ/ντές (Την οποία δεν την είδε ποτέ κανένας συνάδελφος, γιατί απλά ήταν «αόρατη»);;;

2) Και ας πάμε ενδεικτικά σε μια σύγκριση του Χθες με το Σήμερα με τα ονοματεπώνυμα και τα κριτήρια της ΠΑΣΚ:

• Στις επιλογές Δευθυντών του 2002, δέκα (10) !!! συνάδελφοι με περισσότερα μετρήσιμα μόρια από τον Πετράκη Σταύρο γραμματέα της ΠΑΣΚ Χαλκίδας, μετά τη προφορική συνέντευξη βρέθηκαν «αξιοκρατικά» με λιγότερα συνολικά μόρια!!! Στη προφορική συνέντευξη ο γραμματέας της ΠΑΣΚ «αξιοκρατικά» βαθμολογήθηκε με την 3η καλύτερη βαθμολογία ανάμεσα σε 70 συνυποψήφιούς του Δ/ντές. Ας μας εξηγήσει ο κος Πετράκης πώς κατείχε τη θέση Διευθυντή στο κεντρικότερο σχολείο της πόλης για 10 χρόνια χωρίς κανένα τυπικό προσόν;;;

• Πίνακας με τη προφορική βαθμολογία (συνέντευξη) του 2002 και του 2007 «των δικών τους παιδιών» στους οποίους αναφέρεται η ΠΑΣΚ και δημοσίευσε τοπική εφημερίδα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 2002 2007
Μαδαρός Δημήτριος 16,83 (Δεν έγινε Δ/ντής) 18,80 ( Έγινε Δ/ντής)
Κόνσουλας Βασίλειος 17,00 (Δεν έγινε Δ/ντής) 16,80 ( Έγινε Δ/ντής)
Συμπέρασμα: Οι συνάδελφοι τώρα (2007) βαθμολογήθηκαν και αξιολογήθηκαν σχεδόν με την ίδια προφορική βαθμολογία ή και με περισσότερη και μάλιστα έγιναν και Διευθυντές!!!

Αλήθεια, πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν, αλλά και πόσο ήσυχοι με τη συνείδησή τους όλοι αυτοί οι Φυσικοί και Ηθικοί αυτουργοί που συνήργησαν στη διάπραξη του ανομολόγητου αυτού <<εγκλήματος>>, σε βάρος της αξιοκρατίας, της αξιοπιστίας, της ισονομίας και της ισοπολιτείας το 2002, αλλά και το 1997;;;
Κι ενώ θα έπρεπε να σιωπούν αναλογιζόμενοι τις ευθύνες τους, έχουν το θράσος ξεπερνώντας τον εαυτό τους σε φαρισαϊσμό και υποκρισία, να καταγγέλλουν τις πρόσφατες επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ως αναξιοκρατικές και κομματικές.

<<Θαυμάστε ανακοίνωση της ΠΑΣΚ Χαλκίδας- Κατήγγειλαν και τον Μπερλουσκόνι !!!>

ΙΔΟΥ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΜΑΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ (Κάτω από την ανακοίνωσή τους διαβάστε το σχόλιο της ΔΑΚΕ Χαλκίδας)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Π.Α.Σ.Κ.

Σεμνά…. Και ταπεινά….

Στην Ιταλία ο κ. Καραμανλής, στο πλευρό του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, του Φίνι, του Μπόσι, της Μουσολίνι και των λοιπών δυνάμεων της προόδου!!


Μερικές από τις απόψεις του φίλου του Πρωθυπουργού:
• Μπορώ να διοργανώσω ένα συνέδριο στο οποίο θα αποδείξω ότι οι κομμουνιστές πραγματικά έτρωγαν μωρά και έκαναν ακόμα χειρότερα πράγματα!!
• Ο Μουσολίνι δε σκότωσε ποτέ κανέναν. Έστελνε κόσμο για διακοπές!!
• Λόγω της αγάπης μου για την Ιταλία, αισθάνθηκα ότι όφειλα να τη γλιτώσω από την Αριστερά!!
• Είμαι ο Ιησούς Χριστός της ιταλικής πολιτικής. Είμαι ένα υπομονετικό θύμα, ανέχομαι τα πάντα, θυσιάζομαι για όλους!!
• Μόνο ο Ναπολέων έκανε περισσότερα από μένα – αλλά εγώ είμαι βεβαίως ψηλότερος από αυτόν!!
• Είμαι ο καλύτερος πολιτικός ηγέτης στην Ευρώπη και στον κόσμο!!
Ο λαός λέει:
«δείξε μου τους φίλους σου, να σου πω ποιος είσαι..»
Ο Φρανσουά Μιτεράν το είχε πει πιο διακριτικά:
«στην πολιτική, ο καθένας κουβαλάει το φορτίο των φίλων του..»
Από την ΠΑΣΚ


ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΔΑΚΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΚ ΕΠΕΙΔΗ <<ΤΑ ΧΡΥΣΟΨΑΡΑ ΕΧΟΥΝ ΜΝΗΜΗ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ>>!!! Συνάδελφοι της ΠΑΣΚ μιας και μιλάμε για «φίλους» ας θυμηθούμε πιο κάτω ποιοι ήταν «οι φίλοι σας»!!!

ΑΠΟ ΤΑ ΙΜΙΑ 13 «ΕΝΔΟΞΑ» ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ……………..

«Ευχαριστώ τους φίλους μας τους Αμερικανούς»
Σημίτης Κων/νος , στη Βουλή των ΕλλήνωνΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
ΙΜΙΑ - 31η Ιανουαρίου 1996 Τούρκοι δημοσιογράφοι αποβιβάζονται στις βραχονησίδες Ίμια και υψώνουν την τουρκική σημαία. Ενώ ελληνικό ελικόπτερο συντρίβεται μαζί με τρεις Έλληνες αξιωματικούς και το ηθικό του στρατεύματος από τα πυρά Τούρκων κομμάντος που βρίσκονται κοντά - ή πάνω - στην βραχονησίδα, η κυβέρνηση του κ. Σημίτη αποσύρει τον Ελληνικό Στόλο από το Αιγαίο, υποστέλλει την Ελληνική Σημαία από το νησί, και ευχαριστεί δημοσίως τον πρόεδρο Κλίντον. Από εκείνη την ημέρα η Ελλάς βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης εθνικής κυριαρχίας και το Αιγαίο σε όλο του το πλάτος - σχεδόν μέχρι την Εύβοια - μια απέραντη γκρίζα ζώνη.

Οι τρεις ήρωες του Πολεμικού Ναυτικού που έπεσαν
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στις 31.1.1996.
Από αριστερά προς τα δεξιά : Αντιπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης,
Αντιπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και Σημαιοφόρος Έκτορας Γιαλοψός.

Σαν «τον ψεύτη βοσκό» φωνάζετε!!! Φωνάξτε όσο θέλετε κανείς πια δεν σας πιστεύει >>.

Σεπτέμβριος 2005
Και ξαφνικά η κοιμωμένη ΠΑΣΚ μετά από 20ετή υπνοβασία !!! αφυπνίστηκε εγκατέλειψε την «αβανταδόρικη αλαλία της προς τη Διοίκηση » θυμήθηκε πως έχει φωνή και αποφάσισε να καταγγείλει όλα αυτά που τόσα χρόνια εθελοτυφλούσε και έκανε τάχα πως δεν τάβλεπε.
Τα στελέχη της ΠΑΣΚ στη διοίκηση που είχαν μετατρέψει την δημόσια εκπαίδευση σε κομματικό φέουδο και είχαν αναγάγει την ημετεροκρατία και το ρουσφέτι σε επιστήμη. Αδιάντροπα έρχονται σήμερα δακρύβρεκτοι σαν μετανοούσες Μαγδαληνές !!! και προσπαθούν να πείσουν τους εκπαιδευτικούς ότι τώρα τους αδικούν με τις αποσπάσεις.
Δυστυχώς για την ΠΑΣΚ οι συνάδελφοι έχουν και μνήμη και κρίση και δεν ξεχνούν τα έργα και τις ημέρες της διοίκησης επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
Ας θυμηθεί η ΠΑΣΚ
Tην απαράδεκτη απόλυση αναπληρωτών γυμναστών, οι οποίοι προσελήφθησαν με εντολή του Υπουργείου Παιδείας, από το ΠΥΣΠΕ, ορκίστηκαν, ανέλαβαν υπηρεσία στα σχολεία τους και στην συνέχεια απελύθησαν πανηγυρικά, με το αιτιολογικό ότι έγινε λάθος!!
Το πρωτοφανές και απαράδεκτο αυτό γεγονός ουδέποτε καταγγέλθηκε από τους όψιμους αγωνιστές .
Ξέχασε η ΠΑΣΚ
Ότι η διαδικασία των αποσπάσεων χρησιμοποιήθηκε, όχι για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων με πραγματικές ανάγκες, όπως ο νόμος ορίζει ,αλλά για εξυπηρέτηση «των δικών τους παιδιών». Διοίκηση και αιρετοί δήλωναν άγνοια σε πραγματικά προβλήματα (ακόμα και υγείας!!) και ικανοποιούσαν ανύπαρκτα αιτήματα και υπέβαλαν σε ταλαιπωρία και τιμωρία συναδέλφους που δεν ανήκαν στην ΠΑΣΚ.
Λησμόνησαν ότι τα αυτονόητα και νόμιμα δικαιώματά των συναδέλφων είχαν καταντήσει εργαλείο συναλλαγής και προϊόν ρουσφετιού, στα χέρια της τότε Διοίκησης και των αιρετών της ΠΑΣΚ.
Αυτοί τα λησμόνησαν γιατί δεν τους συμφέρει όμως οι συνάδελφοι δεν ξεχνούν και δεν παρασύρονται.
Σαν «τον ψεύτη βοσκό» φωνάζετε!!! Φωνάχτε όσο θέλετε κανείς πια δεν σας πιστεύει .

«Ο ψεύτης και ο κλέφτης … τον πρώτο χρόνο χαίρεται»

ΔΑΚΕ Π.Ε Χαλκίδας
Χαλκίδα 21/12/ 2005

ΠΡΟΣ: Tο Γραφείο Τύπου
του Δήμου Χαλκιδέων

ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Ο ψεύτης και ο κλέφτης … τον πρώτο χρόνο χαίρεται»

Σε συνέχεια επί του θέματος της καθυστέρησης της καταβολής των χρημάτων στα σχολεία της Χαλκίδας και σε απάντηση του με χωρίς ημερομηνία !!!(μωρέ μπράβο πρεμούρα!) εγγράφου σας, το οποίο απευθύνετε προς εμάς, έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:
1. Το περιεχόμενο και το ύφος του εγγράφου χαρακτηρίζουν τόσο το συντάκτη όσο και αυτόν που εκπροσωπούν.
2. Εμείς ως ΔΑΚΕ Π.Ε. στις 12/12/2005, έχοντας διαπιστώσει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση του Δήμου Χαλκιδέων να καταβάλει την δόση του β΄ εξαμήνου του 2005, ζητήσαμε από το Δήμαρχο Αναγνωστάκη Δημήτριο να παρέμβει προσωπικά και να μοιραστούν έγκαιρα τα χρήματα στα σχολεία. Είχαμε αντιληφθεί κωλυσιεργίες και προσπάθεια καθυστέρησης ώστε να μη γίνει η καταβολή των χρημάτων μέσα στο 2005.
3. Μετά από «πιέσεις» που ασκήθηκαν έγινε πράγματι το μοίρασμα των πιστώσεων από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.Στη συνέχεια 13/12/2005 το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Χαλκιδέων, σε δελτίο τύπου που το περιεχόμενό του προκαλούσε την κοινή λογική μεταξύ άλλων ανέφερε επί λέξει ότι : «…Οι σχολικές μονάδες μέσα στο 2005 θα έχουν εισπράξει μια επιπλέον επιχορήγηση, η οποία καλύφτηκε αποκλειστικά από το Ταμείο του Δήμου Χαλκιδέων ». Αυτό καταγγείλαμε ότι είναι ψέμα !!! αφού όλοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για χρήματα του ΥΠΕΣΔΑ που απλά μοιράζει ο Δήμος στα σχολεία.
4. Ισχυρίζεστε στο νέο έγγραφό σας ότι δώσατε λύση καταβάλλοντας τη δόση που καθυστερούσαν και οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές οι οποίες « δημιούργησαν, διαχειρίστηκαν και τελικά δεν έλυσαν το πρόβλημα» και το λύσατε εσείς ;; Πότε όμως; Μήπως μόλις αναλάβατε;; Φροντίσατε ως δάσκαλοι (Αναγνωστάκης δήμαρχος, Πετράκης πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, Γιαμά αντιδήμαρχος) όταν με την ανάληψη των καθηκόντων διαπιστώσατε ότι τα χρήματα μιας δόσης για τα σχολεία κατακρατούνται αδικαιολόγητα και με λογιστικά τερτίπια μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος, να τεθεί τέλος σ’ αυτό; Γιατί δεν αποκαταστήσατε την αδικία και δεν αποδώσατε αμέσως τα χρήματα; Εσείς κάνατε το ακριβώς αντίθετο, αυτό δηλαδή που τώρα προσπαθείτε να καταλογίσετε και στους άλλους. Επί τρία (3) έτη, ως Δημοτική Αρχή ενεθυλακώνατε και δεσμεύατε τα χρήματα των Σχολείων προς όφελος του Δήμου.
Τώρα κατόπιν εορτής, μόλις σας πήρανε όλοι χαμπάρι, προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα και με ύφος χιλίων καρδιναλίων βγήκατε να το παίξετε και γαλαντόμοι ότι δώσατε στα σχολεία από το ταμείο του Δήμου μια δόση παραπάνω (δεκατρείς αντί δώδεκα!!) και πρέπει να σας θεωρούμε και ευεργέτες.
Η αλήθεια όμως είναι ότι η λύση που δώσατε δεν έγινε από την πλευρά σας οικιοθελώς. Στη λύση αυτή συρθήκατε, μετά από το ξεμπρόστιασμα και προκειμένου να αποφύγετε την αναμενόμενη κατακραυγή του κόσμου αναγκαστήκατε να αποκαταστήσετε την αδικία που και εσείς επί τριετία επιβάλατε στα σχολεία της πόλης Χαλκίδας.
5. Κύριε Δήμαρχε γνωρίζετε ή όχι ότι ψεύδεται το γραφείο τύπου και σας εκθέτει όταν μιλάει για χορήγηση πέντε δόσεων μέσα στο 2005; Αγνοείται ότι πλέον οι χορηγούμενες δόσεις για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων είναι εξαμηνιαίες (Α.Π.43238/01–9-2005 αποφ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) και επομένως οι δόσεις είναι αυξημένες χρηματικά. Μάλλον δεν το αγνοείται και σεις τα γνωρίζατε και συμφωνήσατε να παιχτεί το «κόλπο γκρόσο» σε βάρος των σχολικών μονάδων. Δηλαδή να εκμεταλλευτείτε τη αυξημένη δόση του β΄εξαμην.2005, η πιο μεγάλη 650.000 Ευρώπουλα (άσε που τελικά μοιράσατε 580.000 Ευρώ)!!!
Ως Δημοτική Αρχή αναλογιστήκατε: Τι κάνουμε; Αφού δεν μας έχουν πάρει είδηση, την καθυστερούμε κατά τα γνωστά και την πάμε το 2006 Φλεβάρη – Μάρτη; Μέχρι τότε θα μπαλώσουμε καμιά τρύπα.
Το κόλπο όμως αποκαλύφτηκε και τώρα πάτε να συμμαζέψετε τα ασυμμάζευτα. Αυτή είναι η αλήθεια και όχι τα παραμύθια που πάτε να φουμάρετε τον κόσμο με τα δελτία τύπου.
Και εδώ είναι που ταιριάζει το «ουαί υμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί».
6. Όσο για το έργο που υπερηφανεύεστε ότι έχετε επιτελέσει στο χώρο της εκπαίδευσης την τριετία της ευθύνης σας αφήστε να το κρίνουν οι πολίτες στο τέλος της θητείας σας και όχι να περιαυτολογείτε. Προς το παρόν αγοράστε βάρκες και ομπρέλες για τους μαθητές του 9ου Δημ.Σχολείου στον Καράμπαμπα ή μάλλον προσευχηθείτε να μην βρέξει!!!
7. Όσο για το το αντιπολιτευτικό – αντικυβερνητικό μένος που σας διακατέχει δεν είναι τίποτα θα το συνηθίσετε και θα σας περάσει, έχετε υπομονή.
Εμείς ως ΔΑΚΕ παρακολουθούμε και πιέζουμε για την εφαρμογή των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης. Το 3,58 % του ΑΕΠ για την Παιδεία είναι αρκετά μεγαλύτερο σε απόδοση από αυτά που χορηγούσαν οι κυβερνήσεις της παράταξής σας και θα γίνει και 5%, υπομονή.
Αλήθεια εσείς 20 χρόνια πότε διαμαρτυρηθήκατε και πιέσατε; Δυστυχώς ποτέ και δυστυχώς για σας υπάρχει και μνήμη και κρίση .

Κλείνοντας σας θυμίζουμε ότι :
«Δεν μιλάνε για σχοινί στο σπίτι του κρεμασμένου»

ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΚΕ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

« Δεν μπορούν λίγοι να κοροϊδεύουν πολλούς και για πολύ καιρό»!!!

Χαλκίδα 14/12/ 2005
Μετά από παρέμβαση της ΔΑΚΕ Π.Ε. με δελτίο τύπου στις 12/12/2005 , με το οποίο καλούσαμε το Δήμαρχο Χαλκιδέων να μεριμνήσει για την άμεση καταβολή των χρημάτων προς τα σχολεία, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.).
Έγινε η κατανομή των χρημάτων για λειτουργικές δαπάνες στις Σχολικές Επιτροπές και εξασφαλίστηκε, μετά από παράσταση των μελών της Δ.Ε.Π στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνέδριου, η καταβολή των χρημάτων εντός του Δεκεμβρίου.
Το Γραφείο Τύπου του Δήμου Χαλκιδέων στις 13/12/2005 εξέδωσε Δελτίο προς τα ΜΜΕ, με τίτλο «Χρήματα στα σχολεία της Χαλκίδας», το περιεχόμενο του οποίου κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Επί αυτού είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και να πάψει πλέον η παραπληροφόρηση.
Οι εκπρόσωποι τη Δημοτικής Αρχής με ανυπόστατα ψεύδη προσπάθησαν να δημιουργήσουν σύγχυση και εντυπώσεις προκειμένου να καλυφτεί η σκόπιμη καθυστέρηση της καταβολής των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Να ληφθεί υπόψη ότι όλοι οι Δήμοι (πλην Χαλκιδέων!!!) έχουν μοιράσει τα χρήματα πριν από πολύ καιρό.
Είναι ψέματα ότι υπάρχει επιπλέον επιχορήγηση από «το ταμείο του Δήμου Χαλκιδέων», αφού είναι σε όλους γνωστό ότι τα χρήματα αυτά χορηγούνται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
( Αριθμ. Αποφ. 43238/01-09-2005 ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ, χορηγήθηκε στους ΟΤΑ Πανελλαδικά το ποσό των 88.570.767.85 Ευρώ).
Επομένως είναι σε όλους κατανοητό ότι οι δήμοι απλά μοιράζουν τα χρήματα στα σχολεία, μόνον που ο Δήμος Χαλκιδέων αντί να τα μοιράζει στα σχολεία, τα κρατούσε για να κλείνει άλλες «τρύπες»!!!!
Δεν είναι αλήθεια ότι δόθηκαν το 2005 πέντε δόσεις, αφού η μία εξ΄αυτών (η οποία δόθηκε αρχές Μαρτίου του 2005) ήταν η καθυστερημένη (λόγω σκόπιμης παρακράτησης) 4η δόση του 2004.
Ουδεμία παρέμβαση του νυν Δημάρχου υπήρξε για έγκαιρη καταβολή των δόσεων αφού και αυτός δύο χρόνια τώρα καθυστερούσε την καταβολή των χρημάτων στα σχολεία, <<παρακρατώντας>> τα για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να καλύπτει άλλες υποχρεώσεις.
Τα χρήματα που κατανεμήθηκαν από την Επιτροπή Παιδείας είναι αυξημένα όχι γιατί ο Δήμαρχος έτσι αποφάσισε, αλλά γιατί χορηγήθηκε αυξημένο ποσό από το Υπουργείο Εσωτερικών για το β΄ εξάμηνο έτους 2005 προς τους ΟΤΑ Ευβοίας συνολικά 1.892.494,42 Ευρώ, αποκλειστικά και μόνον για τα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
Αποδεικνύεται ότι ο Δήμαρχος με ξένα κόλλυβα έκανε μνημόσυνο χρόνια τώρα.
Προκαλούμε τους εκπροσώπους του Δήμου Χαλκιδέων να μας απαντήσουν:
Από ποιο ταμείο του Δήμου βγήκαν αυτά τα χρήματα;; Μοιράσατε χρήματα επιπλέον από τα έσοδα του Δήμου και δεν το καταλάβαμε;;; Ποιους πάτε να δουλέψετε ψιλό γαζί; Τους γονείς; Τους μαθητές; ή τους συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς;;
Αγαπητέ Δήμαρχε δάσκαλε, αφού σας πήραμε πλέον όλοι χαμπάρι επί τέλους πάψατε και εσείς να καθυστερείτε τα χρήματα των σχολείων.
Ε δεν νομίζουμε ότι πρέπει να σας χρωστάμε και χάρη από πάνω.

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας και νάχουν υπόψη τους οι υπεύθυνοι του Γραφείου Τύπου του Δήμου Χαλκιδέων ότι με την παραπληροφόρηση και διοχετεύοντας ασύστολα ψεύδη προς τα ΜΜΕ εκθέτουν τους εαυτούς των και επί πλέον τον ίδιο το Δήμαρχο.
Κλείνοντας τους θυμίζουμε κάτι που δεν πρέπει να ξεχνούν ότι δηλαδή : « Δεν μπορούν λίγοι να κοροϊδεύουν πολλούς και για πολύ καιρό» .

<<Το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Χαλκιδέων μετά τις καταγγελίες της ΔΑΚΕ>>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 13/12/2005
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Σταύρος Πετράκης
Τηλ: 22210 76220
Fax: 22210 76220

ΠΡΟΣ : ΜΜΕ


Χρήματα στα σχολεία της Χαλκίδας

Πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Χαλκιδέων η κατανομή των χρημάτων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων της Χαλκίδας. Ταυτόχρονα με παρέμβαση του Δημάρχου Χαλκιδέων κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, έγινε και αποκατάσταση εκκρεμοτήτων πολλών χρόνων που αφορούσαν τις σχολικές επιτροπές και οι σχολικές μονάδες μέσα στο 2005 θα έχουν εισπράξει μια επιπλέον επιχορήγηση η οποία καλύφθηκε αποκλειστικά από το ταμείο του Δήμου Χαλκιδέων.Το ύψος του ποσού που κατανεμήθηκε ανέρχεται περίπου σε 650.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο που έχει διατεθεί ποτέ και θα βρίσκεται στα σχολεία γρηγορότερα από κάθε άλλη φορά αμέσως με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου στους Ο.Τ.Α. (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο, πρακτικά αποδοχής χρημάτων από τις σχολικές επιτροπές).
Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει πλέον αίτημα σχολείου που αφορά ανάγκη επίλυσης προβλημάτων αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων (και όχι του Υπουργείου Παιδείας), που να έχει υποβληθεί έγκαιρα και να μην έχει επιλυθεί ή να έχει δρομολογηθεί η επίλυση του. Η προσπάθεια βέβαια συνεχίζεται καθώς η καθημερινή λειτουργία δημιουργεί και νέα ζητήματα τα οποία με κατάλληλο προγραμματισμό αντιμετωπίζονται. Ο Δήμος Χαλκιδέων θεωρεί προτεραιότητα την Παιδεία και διεκδικεί από την κυβέρνηση την υλοποίηση των δεσμεύσεων της για χρηματοδότηση στο 5% του ΑΕΠ, ώστε όλα τα παιδιά των συμπολιτών μας να απολαμβάνουν μιας Παιδείας αντάξιας των προσδοκιών όλων μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

<<Μέλη της Δημοτικής Αρχής Χαλκίδας 2002-2006 οι οποίοι ανήκουν στην ΠΑΣΚ Χαλκίδας>>

Δήμαρχος: Αναγνωστάκης Δημήτριος - Δάσκαλος (Μέλος ΠΑΣΚ)
Υπεύθυνος Τύπου: Πετράκης Σταύρος - Δάσκαλος (ΠΑΣΚ Χαλκίδας)
Δημοτική Σύμβουλος: Γιαμά Μαρία - Νηπιαγωγός (ΠΑΣΚ Χαλκίδας)

24 Μαρ 2009

<<Καθυστέρηση καταβολής Β΄Εξαμήνου 2005 από το Δήμο Χαλκιδέων>>

Χαλκίδα 12 / 12 /2005
Η ΔΑΚΕ Π.Ε. Ν. Ευβοίας εκφράζει την αγανάκτησή της για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της καταβολής της δόσης του β΄ εξαμήνου του 2005 από το Δήμο Χαλκιδέων προς τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ενώ όλοι οι Δήμοι στην Εύβοια έχουν μοιράσει τα χρήματα στις σχολικές επιτροπές για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, ο Δήμος Χαλκιδέων <<παρακρατεί>> (καθυστερεί) την επιχορήγηση για δικούς του λόγους.
Θα περιμέναμε από δήμαρχο εκπ/κό περισσότερη ευαισθησία και φροντίδα για την άμεση απόδοση των πιστώσεων προς τα σχολεία και όχι να <<παρακρατεί>> (καθυστερεί) αυτές προκειμένου να καλύψει το πρόβλημα ρευστότητας και τους πιστωτές του Δήμου στην αγορά της Χαλκίδας.
Η δικαιολογία ότι συνεχίζεται η ίδια τακτική της καθυστέρησης της καταβολής από την παρούσα Δημοτική Αρχή όπως και από τις προηγούμενες, είναι τουλάχιστον ατυχής.
Καλούμε το Δήμαρχο να μεριμνήσει ώστε να καταβληθούν άμεσα τα χρήματα στις σχολικές επιτροπές μέσα στο Δεκέμβρη του 2005.
Να αφήσουν τα λογιστικά τερτίπια οι υπεύθυνοι της Δημοτικής Αρχής που μοιράζουν τα χρήματα το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους και τα εισπράττουν τα σχολεία το επόμενο έτος !!!
Η κοροϊδία τέλος!